Logo 5semen.cz
0
0

Upozornění

Subjekty ve smyslu paragrafu §29 zákona OPL, č. 167/1998 Sb. (do 0,3% THC), resp. na základě povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s návykovými látkami a udělené licence od Státního Ústavu Kontroly Léčiv. Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu a žádost o změnu údajů uvedených v seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek za účelem jejich dodání osobám shora uvedeným. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou další případy, kdy se k zacházení s návykovými látkami a přípravky nevyžaduje povolení k zacházení. Zákaz platí pro ostatní subjekty ve smyslu § 24 písmena (a) zákona OPL.